Specjalista
Przemyśl
Archiwum Państwowe w Przemyślu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prowadzenia biblioteki i udostępniania zasobu archiwalnego
Oddział Informacji i Udostępniania

Warunki pracy

- praca administracjo-biurowa, siedząca , wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności
- wymagana obsługa innych urządzeń biurowych
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne , sufitowe; górne oraz naturalne dzienne- okna
- w budynku znajduje się winda
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Katalogowanie i inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego KOHA w celu sporządzenia środków ewidencyjnych niezbędnych do udostępniania zbiorów
 • Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru w celu realizacji zapotrzebowania czytelników przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego KOHA
 • Nadzór merytoryczny nad gromadzonymi zbiorami bibliotecznymi
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej biblioteki i ekspedycja wydawnictw w celu wymiany informacji i rozpowszechniania wydawnictw, sprzedaż wydawnictw
 • Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych w celu realizacji zamówień klientów
 • Monitorowanie zbiorów bibliotecznych w celu zapewnienia ich właściwego stanu zdrowotnego poprzez wydzielanie pozycji wymagających konserwacji
 • Realizacja kwerend archiwalnych na podstawie zasobu archiwalnego oraz zbiorów bibliotecznych
 • Udzielanie informacji na temat zbiorów bibliotecznych i zasobu archiwalnego
 • Zastępstwo w obsłudze kancelarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe zawodowe lub podyplomowe o profilu bibliotekoznawstwa i informacja lub pokrewne
 • Biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • Umiejętność analizowania i organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, dokładność, terminowość
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy bibliotekarza
 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub podyplomowe o profilu bibliotekarstwa o profilu bibliotekarstwo i informacja naukowa
 • Znajomość systemu informatycznego KOHA
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość pracy w systemie EZD
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub pracę w systemie informatycznym KOHA
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu kancelaryjnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Pracownikom oferujemy; umowę o prace dogodna lokalizacje , możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka''; w zależności od niektórych kompetencji pracownika dodatek zadaniowy, pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferowanych warunkach), ubezpieczenie grupowe.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "specjalista ds. prowadzenia biblioteki i udostępniania zasobu archiwalnego" wraz z podaniem nr ogłoszenia: BIP
Oferty nie spełniające wymogów formalnych złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i nr ogłoszenia nie będą rozpatrywane.
C.V. i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych (fakultatywnie)
- rozmowa kwalifikacyjne
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wybranego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia można uzyskać pod nr telefonu 16 670 35 38 w godz. 8:00-14:00

Specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna