Specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- wysiłek fizyczny
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie dokumentacji filmowej i zdjęciowej w zakresie obiektów nawigacyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz umocnień brzegowych
 • udział w kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania stanu instalacji na obiektach wysokościowych
 • wykonywanie dokumentacji dla potrzeb ochrony brzegów morskich, w tym tworzenie dokumentacji lotniczej dla potrzeb geodezji oraz oceny zmiany linii brzegowej w cyklu wieloletnim
 • inspekcje związane z zabudową wieloletnią i sezonową pasa technicznego; inspekcje dotyczące stanu lasów
 • wsparcie inspekcji w zakresie ochrony środowiska poprzez dokumentowanie nielegalnych wysypisk śmieci i zrzutów zanieczyszczeń w obszarze DUM, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów portów
 • przeprowadzanie inspekcji urządzeń oznakowania nawigacyjnego
 • zapewnienie warunków prawnych do wykonywania lotów bezzałogowymi pojazdami latającymi – zgody na wykonywanie lotów, uprawnienia, ubezpieczenia
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem technicznym sprzętu, planowaniem zakupów i inwestycji w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku geodezja i kartografia lub lotnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • posiadanie uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi wielowirnikowymi MR o wadze do 25 kg (świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS i BVOS) – świadectwo kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lub zamiennie: uprawnienia pilota powietrznych statków załogowych dowolnej kategorii
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie geograficznych systemów informacyjnych lub hydrografii
 • uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi tupu płatowiec (A) o wadze do 25 kg
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • uprawnienia Instruktora BSP na MR do 25kg
 • umiejętność obsługi oprogramowania DJI GO
 • umiejętność wykonywania opracowań kartograficznych w oprogramowaniu ArcGIS
 • umiejętność wykonywania filmów informacyjnych zgodnych ze standardem WCAG

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 442,14 - 3 801,80 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 60.
Specjalista
Gdynia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna