Specjalista
Rzeszów
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Szef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw monitorowania zagrożeń toksycznych i epidemicznych
Ośrodek Analizy Skażeń

Warunki pracy

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;
- udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach;
- praca na mapach;
- wyjazdy służbowe;
- praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bazy danych w zakresie możliwości wystąpienia skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i zakażeniami epidemicznymi;
 • współuczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania systemu wykrywania skażeń na szczeblu WSzW;
 • udział w planowaniu i realizacji szkolenia podległych i podporządkowanych sił przewidzianych do realizacji zadań na terenie województwa w zakresie OPBMR;
 • prowadzenie banku danych o zasobach i formach współdziałania z ośrodkami cywilnymi oraz udzielanie tych informacji jednostkom stacjonującym na terenie województwa;
 • monitorowanie powstawania zagrożeń toksycznych i epidemicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów regulujących problematykę reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożeń toksycznych i epidemichnych;
 • biegła umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Windows;
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);
 • czytelny charakter pisma;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych wspomagających prace biurowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe chemiczne
 • kurs specjalistyczny dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń lub specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie brzpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze OPBMR;
 • umiejętność obsługi programów graficznych (PGO, CorelDRAW);
 • znajomość systemu pracy biurowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • dokument stwierdzający ukończenie kursu specjalistycznego dla pracowników OAS;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom podstawowy);
 • dokument stwierdzający ukończenie kursu obsługi programów graficznych (PGO, CorelDRAW);
 • kopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Jawna
  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  ul. Lwowska 4
  35-301 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii WSzW). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Do składanie ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-155-883.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chroniona.

Specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna