Specjalista
Pruszcz Gdański
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw analiz wirusologicznych
w Laboratorium Wojewódzkim

Warunki pracy

Praca w siedzibie laboratorium. Praca ze specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym, w szczególności z użyciem mikroskopów. Praca z odczynnikami chemicznymi. Praca na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w stresie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych;
 • Dokumentowanie wyników badań;
 • Obsługa sprzętu laboratoryjnego stosowanego podczas wykonywania badań laboratoryjnych oraz nadzorowanie pod względem przydatności do badań;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego;
 • Udział w procesie planowania badań;
 • Współpraca z innymi laboratoriami;
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz materiałów szkoleniowych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne.
<br>Znajomość ustawy o ochronie roślin.
<br>Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2350,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna