Specjalista
Żory
Komenda Miejska Policji w Żorach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi systemów łączności oraz administrowania siecią teleinformatyczną
w Zespole Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca w systemie zmianowym, ośmiogodzinnym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na parterze budynku i nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość obowiązków wymaga poruszania się po całym budynku KMP w Żorach. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny, zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz praca w terenie. Budynek trzypiętrowy, wyposażony w windę oraz w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom.
 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw, w celu zapewnienia sprawności technicznej systemów łączności.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki.
 • Administruje lokalnie systemem rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej, w celu monitorowania odsłuchu i archiwizacji oraz administruje systemami zasilania gwarantowanego i rezerwowego w jednostce KMP, w celu prawidłowego funkcjonowania systemów.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki łączności.
 • Zarządza kontami użytkowników w systemie Biling w jednostce KMP, w celu zapewnienia dostępu do systemu.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawienie niezbędnych połączeń kablowych, w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne (teleinformatyka, telekomunikacja, informatyka lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze teleinformatyki
 • wiedza z zakresu łączności
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • samodzielność i komunikatywność
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe teleinformatyczne lub informatyczne
 • kurs informatyczny CISCO
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 4788218.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2.869,08 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać / przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia - nabór na stanowisko specjalisty.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.
Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna