Specjalista
Opole
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw księgowości-budżetu
w Zespole ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Narzędzia i materiały pracy - komputer.
Lokalizacja biura - II piętro.
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie bieżącej i okresowej kontroli całości dokumentacji księgowej pod względem prawidłowości jej zaksięgowania.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych
 • Opracowywanie kwartalnych analiz gospodarki finansowej jednostek podległych.
 • Rozliczanie rezerw celowych
 • Opracowywanie budżetu zadaniowego oraz WPFP dla jednostek podległych.
 • Księgowanie dowodów księgowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w księgowości związanej z finansami publicznymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209,775417216

Specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna