Specjalista
Rzeszów
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zarządzania uprawnieniami do centralnych systemów teleinformatycznych Policji
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Współpraca z KGP w zakresie weryfikacji danych w LDAP w celu umożliwienia przydzielania uprawnień użytkownikom systemów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem Oracle Identity Management (IdM) w zakresie nadawania , modyfikacji i usuwania uprawnień do Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) w celu prawidłowego dostępu użytkowników systemu do baz danych, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach;
 • Realizowanie czynności związanych z aktywacja, dezaktywacją, recertyfikacją i odblokowaniem kart mikroprocesorowych w celu umożliwienia prawidłowej identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w systemach jawnych Policji;
 • Obsługiwanie wojewódzkiego repozytorium danych LDAP polegającego na zakładaniu, usuwaniu i modyfikacji parametrów kont użytkowników upoważnionych do pracy z systemami policyjnymi w celu umożliwienia dostępu użytkowników do systemów policyjnych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami;
 • Nadawanie, modyfikacja i usuwanie uprawnień min. do Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPol), rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i innych systemów policyjnych i pozapolicyjnych w celu prawidłowego, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach, umożliwiania korzystania użytkowników systemów bazodanowych;
 • Administrowanie Aplikacją Dyżurnego (DNI) w zakresie przydzielania i odbierania uprawnień do pracy w systemie w celu prawidłowego funkcjonowania stanowisk dyżurnych w KWP oraz KMP/KPP;
 • Pełnienie funkcji administratora wojewódzkiego do spraw technicznych systemu Pakiet Aplikacji Policyjnych (PAP) dla użytkowników KWP w Rzeszowie w celu właściwego wykorzystania systemów bazodanowych przez uprawnionych użytkowników;
 • Udzielanie pomocy i konsultacji użytkownikom systemów teleinformatycznych Policji w zakresie weryfikacji nadanych uprawnień, rozwiązywania problemow z autoryzacją w celu prawidłowej realizacji zadań na stanowisku operatora ds. rejestracji Wojewódzkiego Punktu Rejestracji (PR);
 • Udział w pracach komisji ds. brakowania kart mikroprocesorowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Półtora roku doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji
 • Znajomość Zarządzenia nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Znajomość podstaw funkcjonowania relacyjnych baz danych, ogólna wiedza o teleinformatycznych systemach bazodanowych wykorzystywanych przez Policję
 • Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np. : kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu - potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2800,00 zł. + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

Specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna