Specjalista
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw osobowych funkcjonariuszy Policji
Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku - na czas zastępstwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno – biurowa,
• kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym,
• narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon stacjonarny, stanowisko komputerowe,
• bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi funkcjonariuszy Policji.
 • Współpraca z kierownictwem obsługiwanych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Opiniowanie wniosków personalnych i raportów oraz ocena ich zgodności z przepisami.
 • Przygotowywanie projektów rozkazów personalnych, decyzji, postanowień dotyczących spraw osobowych.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji oraz sporządzanie projektów rozkazów personalnych rozstrzygających sprawę w II instancji.
 • Prowadzenie i aktualizacja książki etatowej.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o pełnieniu służby przez funkcjonariuszy Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Znajomość progmatyki dotyczącej służby w Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w komórce kadrowej
 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracja lub prawo
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia świadectwa ukończdenia szkoły średniej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem na kopercie :" ogłoszenie na stanowisko nr 46086"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna