Specjalista
Poznań
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Dział Zamówień Publicznych

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca wykonywana w siedzibie jednostki,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych, winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, organizowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowań o wysokim stopniu trudności i złożoności.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Monitorowanie realizacji umów w zakresie postanowień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Reprezentowanie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
 • Przygotowanie danych oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie właściwości komórki
 • Monitorowanie i koordynowanie zamówień wspólnych prowadzonych przez jednostki KAS w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Finansów.
 • Weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych wniosków o wszczęcie postepowania, kierowanych do Działu Zamówień Publicznych przez komórki Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Wykonywanie zadań w ramach planowych lub doraźnych kontroli resortowych, Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych jednostek kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pacy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych lub 5 lat pracy w instytucjach publicznych na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem przepisów prawa
 • Biegła obsługa komputera i programów biurowych
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub budowlane lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych.
 • Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki, francuski.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy
o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 142.

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna