Specjalista
Kutno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie

Komedant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr
Samodzielne stanowisko ds. kadr

Warunki pracy

Praca biurowo – administracyjna, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner
Praca na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Realizowanie założeń polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego
 •  Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy.
 •  Przygotowanie wniosków o nadanie stopni, odznaczeń i medali osobom zasłużonym.
 •  Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy.
 •  Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizacja zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 •  Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów do służby oraz pracowników
 •  Terminowe kierowanie na okresowe badania lekarskie i prowadzenie wykazu tych badań.
 •  Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 •  Praktyczna znajomość ustaw o PSP, ochronie przeciwpożarowej, służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 •  Znajomość przepisów prawa pracy
 •  Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej)
 •  Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa
 •  Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe  administracja lub zarządzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.
 •  Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 •  Umiejętność organizacji pracy własnej
 •  Umiejętność analitycznego myślenia
 •  Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość
 •  Wysoka kultura osobista
 •  Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarzadzanie zasobami ludzkimi ewentualnie studia podyplomowe z zakresu polityki kadrowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa rozwiązuje
się z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika).
Oferty odrzucone zastaną komisyjne zniszczone po zakończeniu procesu naboru.
Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat ok.: 2.600,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (24) 251 00 60

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje dotyczące kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.kppspkutno.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kutnie w ciągu 2 dni od końcowego terminu składania ofert tj. 23.05.2019 r.

Specjalista

Kutno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna