Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej w celu konsultacji w obszarze zamówień publicznych.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów umów związanych z zakresem zadań wydziału, których KWP z siedzibą w Radomiu jest stroną
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących wydziału
 • Opisywanie projektów decyzji, regulaminów i innych wewnętrznych aktów przygotowanych do wprowadzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Nadzorowanie i koordynowanie ze strony prawnej realizacji zawartych umów dotyczących Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Przygotowywanie i analizowanie pod względem prawnym dokumentów wychodzących i przychodzących do Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu;
 • Sporządzanie umów oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszenia do postępowań przetargowych
 • Zapewnienie prawnej i formalnej poprawności procedur stosowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej KWP z siedzibą w Radomiu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w obszarze zamówień publicznych lub obsługi prawnej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Dobra znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustaw oraz umiejętność ich stosowania;
 • Znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (obsługa programów MS Access, MS Exsel);
 • Terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań, umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zesole, łatwość przyswajania nowych umiejętności.
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18Specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna