Specjalista
Poznań
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Sekcja Uzupełnien

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór, merytoryczne sprawdzanie poprawności wykonania i terminowa realizacja zapotrzebowań na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych żołnierzami rezerwy
 • Nadzór i terminowe przesyłanie meldunków
 • Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie realizacji zapotrzebowań
 • Nadzór i współudział w utrzymywaniu w aktualności dokumentów powołania
 • Opracowywanie dokumentacji analitycznej i sprawozdawczej
 • Realizacja przedsięwzięć związanych z mianowaniami na kolejne stopnie wojskowe
 • Realizacja planów powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
 • Udział w pracach zespołów realizujących zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i osiąganiem gotowości do podjęcia działań
 • Aktualizacja bazy danych żołnierzy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obiegu dokumentów, postępowania administracyjnego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wynikającego z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów usawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wynikającego z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
  61-487 Poznań, ul. Rolna 51/53

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór zostanie przeprowadzony w 3. etapach
etap 1 - sprawdzenie aplikacji pod względem formalnym (osoby zakwalifikowane do 2 etapu zostaną powiadomione o terminie kwalifikacji mailowo lub telefonicznie)
etap 2 - testy z wiedzy z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
etap 3 - rozmowa kwalifikacyjna - osoby wytypowane po testach z wiedzy
Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej rekrutację - 261573469
Przewidywany okres zatrudnienia na zastępstwo - powyżej 1 roku
Przewidywany termin zatrudnienia 01.09.2020 r .
W aplikacjach proszę podać adres mailowy i numer telefonu kontaktowego
Specjalista
Poznań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna