Specjalista
Zawiercie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw fitosanitarnych
Oddział Zawiercie

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na parterze jednopiętrowego budynku - brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza lustracje upraw i przechowywanych produktów roślinnych na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych w celu ich wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów.
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych i gleby w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych i szkodliwych.
 • Kontroluje dokumentację u podmiotów wpisanych do „rejestru przedsiębiorców” w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny i produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin.
 • Prowadzi lustracje upraw i przechowywanych produktów roślinnych na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych w celu ich wykrycia i wydania na wniosek producentów paszportów roślin.
 • Przeprowadza śledztwa i postępowania wyjaśniające w celu wykrycia organizmów kwarantannowych.
 • Kontroluje podmioty, którym wydano decyzje w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji.
 • Planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin.
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomośc ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze w administracji
 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski poziom komunikatywny.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grabowa 1A
  40-172 Katowice lub składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie-pokój nr 312 (II piętro) z dopiskiem "oferta pracy specjalista ds. fitosanitarnych w Oddziale Zawiercie" .

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne. Proponowane wynagrodzenie to: płaca zasadnicza wg mnożnika 1,68x kwota bazowa 1916,94 zł. brutto + dodatek stażowy. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko specjalista ds. fitosanitarnych Oddział Zawiercie". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Będziemy kontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów. Brak odpowiedzi do 10.05.2019r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Zawiercie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna