Specjalista
Szczecin
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw pobierania próbek środowiskowych i wykonywania pomiarów w terenie
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Szczecinie

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
- wysiłek fizyczny,
- wyjazdy służbowe,
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi w zakresie: wód (rzek, jezior, przybrzeżnych, przejściowych, podziemnych), ścieków, powietrza i gleby oraz wykonywanie pomiarów, temperatury, pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości w terenie
 • Wykonywanie prac pomiarowych w Pracowni Pomiarów Terenowych i Poboru Prób zgodnie z posiadanymi upoważnieniami
 • Przygotowanie pojemników i sprzętu do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach, w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi w zakresie: wód (rzek, jezior, przybrzeżnych, przejściowych, podziemnych), ścieków, powietrza i gleby oraz wykonywanie pomiarów, temperatury, pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości w terenie
 • Wykonywanie prac pomiarowych w Pracowni Pomiarów Terenowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze,
 • znajomość Prawa ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość metod pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie,
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska, chemia, biologia,
 • Szkolenia z metod pobierania próbek, pomiarów wykonywanych w terenie oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Uprawnienia stermotorzysty lub sternika motorowodnego
 • Umiejętność pływania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień stermotorzysty

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna