Specjalista
Tarnów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Finansowo-Księgowych
Zespół ds.Finansowo-Księgowych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie . Stanowisko pracy usytuowane w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Sporadyczne wyjazdy służbowe np.na szkolenia.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie rachunków od zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń czynności zleconych.
 • Wypisywanie rachunków dla usługobiorców.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaż oraz rejestru upomnień poprzez wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego "Cogisoft".
 • Kontrola terminowości i ściągalności należności, uzgadnianie sald, wystawianie upomnień , sporządzanie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników.
 • Pełnienie obowiązków kasjera Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Prowadzenie spraw związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem pracowników.
 • Prowadzenie rachunku bankowego dochodów i wydatków budżetowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej NBP.
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracownikom oraz dokonywanie terminowych płatności wynikających z faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych.
 • Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji, prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, obliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Obliczanie terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, sporządzanie i terminowe przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości, preferowane doświadczenie w administracji państwowej.
 • wykształcenie: średnie ukończenie średniej, pomaturalnej lub policealnej szkoły o profilu ekonomicznym
 • Znajomość obsługi programu Płatnik.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony od dnia 03.10.2019 - 02.10.2020

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 14 628 60 90 lub e.mail Aplikuj
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
kandydaci zakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w przypadku braku powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna