Specjalista
Poznań
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań laboratoryjnych
w Departamencie Laboratoriów - Laboratorium w Poznaniu

Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów dostarczanych do badań.
 • Sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
 • Monitorowanie warunków środowiskowych w laboratorium.
 • Nadzorowanie i ewidencjonowanie wyposażenia technicznego laboratorium.
 • Wykonywanie czynności związanych z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 • Współpraca ze zlecającymi przeprowadzenie badań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług laboratorium.
 • Opracowywanie informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania laboratorium do realizacji polityki UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Współpraca z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami towarów i usług dla laboratorium, instytucjami naukowymi i badawczymi oraz stowarzyszeniami podmiotów wykonujących zadania w obszarze właściwości laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu badań w laboratorium badawczym.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania sprawozdań (raportów) z badań, funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność.
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia bądź przeszkolenie z systemu zarządzania.
 • Język angielski umożliwiający swobodną komunikację ustną i pisemną w zakresie właściwości laboratorium.
 • Wiedza o zasadach tworzenia procedur badawczych.
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończone studia lub szkolenie z systemu zarządzania.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna