Specjalista
Żyrardów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjno-finansowych
Zespół do spraw finansowo księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon ,fax, drukarka, niszczarka, skaner), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują kontakty z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi – ZUS, US, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty nadzorowane itp.
Lokalizacja stanowiska pracy – budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie jest 2-kondygnacyjny, pokoje pracowników znajdują się na parterze i poddaszu. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa w służbie cywilnej na czas określony 12 miesięcy,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, paczki świąteczne dla dzieci),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy).
- nagrody uznaniowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań należących do Zespołu do spraw finansowo księgowych i administracyjnych oraz związanych z obsługą pracowników Inspektoratu w zakresie zadań merytorycznych
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz merytorycznych z zakresu działalności Inspekcji
 • Sporządzanie czystopisów pism oraz dokumentów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ewidencja, wydawanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
 • Prowadzenie zakładowej składnicy akt / archiwum zakładowego
 • Obsługa kadrowo –płacowa pracowników Inspektoratu i osób wyznaczonych do wykonywania zadań Inspekcji, prowadzenie akt osobowych, rozliczeń i obowiązującej sprawozdawczości
 • Bieżąca aktualizacja dokumentacji w zakresie bhp, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz wpływających skarg, wniosków, podań itp
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów
 • Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych i zakupów
 • Obsługa programów informatycznych w zakresie finansowo – księgowym, oraz związanych z działalnością Inspekcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi programów Płatnik, Trezor, platformy e-PUAP oraz programów kadrowo-płacowych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (poczta elektroniczna, MS Office) i urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, samodzielność, pozytywne podejście do interesanta, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, terminowość, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, odpowiedzialność
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • znajomość podstaw funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
 • wyższe wykształcenie kierunkowe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub związane z rolnictwem/przemysłem spożywczym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze miesięczne brutto 3000 PLN
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia kandydatom egzaminu z kwalifikacji i wymagań.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie lub stempla pocztowego.
Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Żyrardów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna