Specjalista
Lublin
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw szkolenia
Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie

Warunki pracy

• praca w terenie w trudnych warunkach środowiskowych wymagających wysiłku fizycznego,
• wyjazdy służbowe,
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć (np. tablice, monitory interaktywne, rzutniki multimedialne), sprzęt pożarniczy i specjalistyczny określony przez program szkoleń,
• praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie,
• praca w budynkach Komendzy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego oraz innych budynkach i obiektach wykorzystywanych do realizacji szkoleń w oparciu o umowy i porozumienia,
• możliwość poruszania się po budynku: brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć szkoleniowych na kursach i szkoleniach z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego, organizowanych przez ośrodek szkolenia,
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych na innych kursach i szkoleniach, organizowanych przez ośrodek szkolenia, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą i konserwacją sprzętu i stanowisk szkoleniowych,
 • prowadzenie zajęć i testów w komorze dymowej oraz wypełnianie związanej z tym dokumentacji,
 • wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym prowadzonych zajęć i testów,
 • uczestniczenie w planowaniu potrzeb szkoleniowych oraz zakupów materiałów eksploatacyjnych i sprzętów potrzebnych do prowadzenia szkoleń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych
 • kwalifikacje pożarnicze - minimum szkolenie podstawwe w zawodzie strażak,
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • instruktor płetwonurkowania lub nurek instruktor MSWiA,
 • kwalifikacje do kierowania pracami podwodnymi,
 • patent stermotorzysty,
 • prawo jazdy kat. B,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku medycyna ratunkowa lub ratownictwo medyczne,
 • kurs pedagogiczny.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pożarnicze - minimum szkolenie podstawowe w zawodzie strażak,
 • dokumenty potwierdzające kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora płetwonurkowania lub instruktora nurkowania MSWiA,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje do kierowania pracami podwodnymi,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie patentu stermotorzysty,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20-012 Lublin
  (z dopiskiem "Oferta pracy: WS").

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze zgodne z tabelą mnożników kwoty bazowej służących do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej ustalone będzie w oparciu o mnożnik: 1,480.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w "wymaganych dokumentach i oświadczeniach"), zostaną odrzucone.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów nabru zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od wyłonienia kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 53-51-230 (231).

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna