Specjalista
Poznań
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjnych
w Wydziale Obsługi, Referacie Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz z użyciem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i kopiujących (IV piętro). Praca siedząca w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia od parteru do 5 kondygnacji. Ręczne przenoszenie materiałów: w magazynie gospodarczym i sporadycznie na stanowisku pracy w pomieszczeniu biurowym. Sporadyczna praca na wysokości związana z kontrolą stanu technicznego obiektów i korzystania z dokumentów w zabudowach i szafach. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną umożliwiającą transport na poziom parteru, brak windy pomiędzy wszystkimi kondygnacjami wewnątrz budynku. Delegacje krajowe do wydziałów zamiejscowych na terenie woj. wielkopolskiego środkami komunikacji publicznej lub wymagające kierowania służbowymi pojazdami osobowymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie nieruchomościami Urzędu
 • Prowadzenie magazynu gospodarczego Urzędu wraz z ewidencją ilościowo-wartościową
 • Prowadzenie działań związanych z użyczaniem i najmem nie użytkowanych powierzchni nieruchomości Urzędu oraz rozliczanie najmu i użyczenia nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie Urzędu
 • Poddawanie obiektów budowlanych Urzędu obowiązkowym kontrolom okresowym elementów budynku, instalacji i urządzeń
 • Planowanie, realizacja i rozliczanie remontów, konserwacji budynków Urzędu i ich otoczenia
 • Prowadzenie Książki Obiektów Budowlanych oraz przygotowywanie, rozliczanie i przechowanie dokumentów technicznych i finansowych administrowanych nieruchomości
 • Przygotowywanie i udział w prowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp i przepisami wewnętrznymi Urzędu
 • Realizacja zadań związanych z ochroną i zabezpieczeniem obiektów Urzędu oraz nadzór nad utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego , w tym min. 2 lata w obszarze gospodarowania nieruchomościami
 • Szkolenie z obszaru gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Umiejętność posługiwania się komputerem oraz stosowania aplikacji systemowych i biurowych MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w obszarze zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Potwierdzenie przeszkolenia w obszarze gospodarowania nieruchomościami
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub
  osobiście w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38
  lub na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga!
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przeciwnym przypadku kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: "Dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale posłużą one ocenie spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań dodatkowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi w ciągu 30 licząc od daty 7 maja 2019 r. jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 281 lub 61 8567 280.

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna