Specjalista
Kraków
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw skarg i wniosków
Wydział Wspomagający

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym), w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w wymuszonej pozycji ciała.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych .
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze- nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających skargi policjantów KPP w Krakowie i podległych komisariatów Policji.
 • Analiza materiałów postępowań wyjaśniających skargi, prowadzonych przez Komendantów Komisariatów podległych KPP w Krakowie.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji skargowej według obowiązujących przepisów.
 • Przekazywanie właściwych informacji skargowych i poza skargowych Pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do spraw Ochrony Praw Człowieka.
 • Opracowywanie zestawień dotyczących sposobu rozpatrywania skarg oraz zestawień dotyczących przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków.
 • Gromadzenie przepisów, wytycznych i poleceń dotyczących postępowań wyjaśniających skargi obywateli i przekazywanie ich funkcjonariuszom realizującym zadania z zakresu rozpatrywania skarg.
 • Prowadzenie ewidencji meldunków o wydarzeniach nadzwyczajnych i innych czynach podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wydanych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub pracy biurowej
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Dobra komunikacja
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub o podobnym zakresie obowiązków
 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
  31-263 Kraków
  ul. Łokietka 205

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.
Uwaga! Umowa na czas zastępstwa. Proponowane wynagrodzenie: 3000,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 44199. O terminowości wpływu oferty do KPP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e- mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lu e- mailem o ich terminie. Prosimy op podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna