Specjalista
Łódź
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Laboratorium Chemii, Pracownia Fizykochemii

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
-stabilne zatrudnienie,
-otwarte i przyjazne środowisko pracy,
-dodatkowe wynagrodzenie roczne,
-pakiet socjalny
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy komputerze,
-delegacje.
Wynagrodzenie brutto : płaca zasadnicza 2.875,41 + dodatek stażowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • Obsługa aparatury kontrolno - pomiarowej (konieczność przenoszenia przyrządów klienta na stanowisko pomiarowe)
 • Obsługa klienta, prowadzenie rejestru zgłaszanych przyrządów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze fizykochemii
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach
 • Znajomość programów MS Office : Word i Excel
 • Wiedza techniczna w zakresie pomiarów fizykochemicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania ( norma PN-EN ISO/IEC 17025)
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, uczciwość, umiejętność komunikacji z klientem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  Wydział Obsługi
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem
" Rekrutacja do Laboratorium Chemii, w Pracowni Fizykochemii na stanowisko specjalisty"
Specjalista
Łódź
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna