Specjalista
Środa Wielkopolska
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Środzie Wlkp.

Warunki pracy

Praca biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych,
 • realizacja procedur związanych z udostępnieniem materiałów niejawnych,
 • pełnienie funkcji zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników z zakresu przetwarzania i ochrony informacji w niejawnych w systemach teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie weryfikacji danych zawartych w policyjnej bazie danych KSIP,
 • wprowadzanie i modyfikacja danych w policyjnej bazie danych KSIP,
 • sprawdzania w policyjnych i poza policyjnych bazach danych (KSIP, REGON, PESEL),
 • prowadzenie składnicy akt KPP w Środzie Wlkp.: udostępnianie materiałów ze składnicy akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przyjmowanie akt spraw zakończonych do składnicy akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość obsługi programów komputerowych,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Łatwość komunikowania się,
 • Umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • Samodzielność,
 • Kreatywność,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Harcerska 22
  63-000 Środa Wielkopolska.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie według mnożnika w wysokości 1,3100 kwoty bazowej ( 2 454,73 brutto + wysługa lat) , umowa o pracę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 286 73 25.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Specjalista

Środa Wielkopolska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna