Specjalista
Kędzierzyn-Koźle
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw BHP
Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

Warunki pracy

- stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku - istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy oraz Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi PSP w Kędzierzynie -Koźlu;
- praca biurowa;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
- praca przy monitorze ekranowym;
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy;
- brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych;
- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp.
 • Ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excel);
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, samodzielność, terminowość i dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania równowagi w sytuacjach stresogennych;
 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia
 • Kopia prawo jazdy kategorii B
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzory oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku złożenia przez kandydatkę/kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w załącznikach do ogłoszenia, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów.
Wymagane oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
W dokumentach należy podać dane kontaktowe.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dwóch etapach:
- etap I - weryfikacja wymaganych dokumentów (sprawdzenie kompletności złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w ogłoszeniu);
- etap II - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Minimalne wynagrodzenie brutto - 450,00 zł.
Załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze do pracy w służbie cywilnej
dostępne są na stronie BIP KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu - https://kppspkkozle.bip.gov.pl/praca/

Specjalista

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna