Specjalista
Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa; pełny wymiar czasu pracy - 8 godzin; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca przy sztucznym oświetleniu; narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon; stres; brak wind w budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji, paczek i innych przesyłek niejawnych adresowanych do Komendy Powiatowej Policji w Olecku na podstawie stosownych wykazów oraz rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i udostępnianie dokumentów niejawnych policjantom i pracownikom
 • organizacja, prowadzenie i obsługa składnicy akt
 • prowadzenie postępowań sprawdzających w celu wydania lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym komendy i kandydatom do służby w Policji oraz prowadzenie akt postępowań sprawdzających
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, a w tym opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych a także instrukcji postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę prawnie chronioną oraz nadzorowanie realizacji planów w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
 • prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wydawanie w tym zakresie zaświadczeń o przeszkoleniu w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Komendzie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji (1,5 roku)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 412 ze zm.)
 • znajomość przepisów: Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o Policji
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • systematyczność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (2 lata)
 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia kancelarii tajnych
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera, znajomość zabezpieczeń systemów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.)
 • klauzula informacyjna - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku – wzór na stronie BIP KPP Olecko lub do pobrania osobiście w jednostce (pok. nr 7)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Olecku
  Zamkowa 1
  19-400 Olecko
  z dopiskiem: specjalista Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych KPP w Olecku

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie
- Wzory wymaganych oświadczeń i klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej BIP KPP Olecko
http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl w zakładce oferty pracy http://bip.olecko.kpp.policja.gov.pl/320/wolnytekst/28562,Klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html
- Złożone dokumenty nie będą zwracane,
- W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji,
- Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji,
- Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymogu niezbędnego są kopie dokumentów zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk potwierdzające doświadczenie 1,5 roku w administracji
- Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy obowiązujących przepisów prawa,
- sprawdzian praktyczny umiejętności wykorzystania komputera
- rozmowa kwalifikacyjna.

- Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

- Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne;

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 520 72 25.

Specjalista

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna