Specjalista
Bydgoszcz
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków o interwencje z zakresu funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych
w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Bydgoszczy

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencje z zakresu funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych
 • udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencje z zakresu funkcjonowania rynku usług pocztowych
 • udział w prowadzeniu działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar na przedsiębiorców telekomunikacyjnych naruszających przepisy Prawa telekomunikacyjnego
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne i Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw
 • znajomość przepisów ustaw: o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o prawach konsumenta, o ochronie konkurencji i konsumentów, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista OBY/WSK/4”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 3 642,19 zł (mnożnik kwoty bazowej: 1,9) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna