Specjalista
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., wyjazdy służbowe;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów w celu dokonania oceny stanu technicznego obiektów.
 • Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.
 • Uczestniczenie w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu kosztorysującego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlnaych
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 2,067 (tj. 3962,31 zł.) plus dodatek za wysługę lat
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji :
58/524 2112


Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna