Specjalista
Słupca
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zaopatrzenia
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca jednozmianowa, biurowa, przy komputerze. Praca na parterze. Budynek bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję ilościową majątku rzeczowego
 • Prowadzi gospodarkę bloczków mandatowych
 • Wydaje zaświadczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i służbowych oraz prowadzi ich ewidencję
 • Prowadzi postępowania szkodowe w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji komendy
 • Sporządza wnioski i umowy darowizny
 • Zgłasza potrzeby w zakresie zaopatrzenia
 • Prowadzi postępowania regresowe
 • Wybrakowuje sprzęt i wyposażenie
 • Realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami
 • Wprowadza mandaty do systemu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zaopatrzenia, finansów
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • biegła znajomość systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. W związku z udziałem w naborze na stanowisko ………………….. , nr ogłoszenia …………….... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy, ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. (z własnoręcznym podpisem)
 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dostępem do dokumentów z klauzulą"poufne",
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,300 = 2492,02 zł brutto+ dodatek stażowy max. 20% brutto. Umowa na okres zastępstwa nieobecnego pracownika. W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia/. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową. Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy. Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 063 2741325. Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Słupca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna