Specjalista
Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw windykacji
w Wydziale Finansów

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy,
- budynek nie posiada windy, brak podjazdów dla niepełnosprawnych,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie analizy zaległości w spłacie należności budżetowych oraz wysyłanie wezwań i upomnień do dłużników
 • Sporządzanie i kierowanie wniosków o egzekucję do komornika
 • Sporządzanie i kierowanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych
 • Sporządzanie informacji sprawozdawczych w okresach kwartalnych o zaległościach w spłatach należności budżetowych
 • Naliczanie odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych
 • Przygotowywanie projektów umów w sprawie rozłożenia należności na raty
 • Konsultowanie z radcą prawnym stanowiska, w sprawie wystąpienia na drogę sądową w stosunku do dłużników zalegających w opłatach
 • Kierowanie pism do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złożonych przez dłużników w sprawie umorzenia lub rozłożenia należności na raty

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych lub windykacyjnych
 • dobra znajomość przepisów dot. windykacji należności (Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Ustawa o finansach publicznych
 • Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:
http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna