Specjalista
Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw nadzoru instalacji sanitarnej
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Praca biurowa oraz w terenie, wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie czynności w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującym prowadzenie nadzoru inwestorskiego i sprawowanie kontroli technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych
 • Reprezentowanie inwestora na budowie
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli wynikających z przepisów prawa budowlanego
 • Uczestnictwo w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji w zakresie opiniodawczo-doradczym
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pozabudżetowych oraz rozliczaniem tych środków i gospodarką pozyskanymi za nie środkami trwałymi
 • Pełnienie nadzoru nad utrzymaniem obiektów KWP w Poznaniu w należytym stanie technicznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z uprawnieniami budowlanymi
 • Umiejętność kosztorysowania prac budowlanych oraz sporządzania rysunków technicznych
 • Bardzo dobry poziom obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych i oprogramowania budowlanego
 • Uprawnienia budowlane
 • Uprawnienia konserwatora instalacji centralnego ogrzewania
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy z uprawnieniami budowlanymi
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Wiedza w zakresie planowania, zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień konserwatora instalacji centralnego ogrzewania
 • Kopia dokumentu potwierdzająca przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-124-50,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
6) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 4.217,27 zł. brutto + wysługa lat,
7) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu.
8) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna