Specjalista
Garwolin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

• praca biurowa, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku;
• praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30;
• wyjazdy służbowe krajowe;
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, faks, niszczarka);
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
• oświetlenie sztuczne i naturalne;
• budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów, pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej komendanta powiatowego;
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego minimum 6 miesięcy w administracji przy realizacji zadań zbliżonych do zadań na stanowisku
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office;
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej;
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu archiwizacji, skarg i wniosków,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Minimum 6 miesięcy w administracji przy realizacji zadań zbliżonych na stanowisku
 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • systematyczność, terminowość i dokładność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji (ukończone kursy, szkolenia, prawo jazdy itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
List motywacyjny i CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.
W przypadku składania kopii dokumentów na każdej zapisanej stronie kandydatka/kandydat musi umieścić adnotację: „ Potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz datę i własnoręczny podpis.
Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dodatkowe dokumenty” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą do przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów. Kompletne aplikacje to te, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Oferty niespełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie przeszli kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, będzie można odebrać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyników naboru. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.
Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone według następujących etapów:
ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze;
test wiedzy;
rozmowa kwalifikacyjna;
wybór kandydata do zatrudnienia;
Kandydaci, którzy spełnią wymogi niezbędne i zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej.
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, opublikowanie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie: www.kpgarwolin.pl oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/
Zatrudnienie kandydata wyłonionego w wyniku naboru nastąpi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm. ) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego ustanie w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, dopuszcza się zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko kandydata wyłonionego do zatrudnienia oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu i w Biuletynie KPRM.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze, obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 198) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 807) będzie wynosiło 2600 brutto. Przewidywany termin zatrudnienia określa się na dzień 01.06.2019r.

Specjalista

Garwolin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna