Specjalista
Bielsko-Biała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw planowania monitoringu wód
W Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
-krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-dwupoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego oraz UE. Prowadzenie nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci oraz programów monitoringu wód na obszarze województwa.
 • Weryfikowanie kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżących monitoringów stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Uczestniczenie w pracach związanych z opracowaniem wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa.
 • Uczestniczenie w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz jego rozwojem w powiązaniu z informacją przestrzenną. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód.
 • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowywanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE.
 • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód.
 • Branie udziału w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.
 • Uczestniczenie w pracach terenowych związanych z wykonywaniem badań monitoringowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, chemia lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód,
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości wód dyrektywy: 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS, bazy danych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.22 369-22-21.

Specjalista

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna