Specjalista
Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Budżetu Gospodarki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• liczne kontakty mailowe/telefoniczne z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od
ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej • weryfikacja formalno-rachunkowa dowodów księgowych i potwierdzanie przeprowadzenia kontroli • weryfikowanie stanu należności Ministerstwa • wystawianie dowodów księgowych • wystawianie poleceń zapłaty • dekretowanie dowodów księgowych • prowadzenie rozliczeń z pracownikami, kontrahentami oraz rozliczenia publiczno-prawne • importowanie danych z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego • dokonywanie poleceń przelewu
 • Prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych • weryfikowanie zapisów księgowych, sporządzanie zestawień (m.in. obrotów i sald, analityki wydatków, etc.) • weryfikowanie zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek • przygotowywanie informacji z wykonania budżetu • weryfikowanie sprawozdań/ informacji budżetowych
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie majątku Ministerstwa • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • uzgadnianie i rozliczanie inwentaryzacji
 • Prowadzenie obsługi przepływów finansowych • sprawdzanie wpływów na rachunek dochodów budżetowych i terminowe ich odprowadzanie do Ministerstwa Finansów • sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej • weryfikowanie i uzgadnianie stanu środków na rachunkach z bankiem • sprawdzanie dokonanych wpływów w tym zwrotów na rachunek wydatków budżetowych
 • Inwentaryzowanie aktywów • rozliczanie inwentaryzacji • porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami • przygotowywanie potwierdzeń sald oraz wyjaśnianie ewentualnych niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami
 • Archiwizowanie dokumentacji • archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego 1 rok w obszarze rachunkowości
 • – znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość zasad rachunkowości, znajomość zagadnień związanych z księgowością,
 • – znajomość ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • – organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, rzetelność
 • – umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce O Ministerstwie lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 98 90.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna