Specjalista
Brzeg
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Warunki pracy

praca siedząca w pozycji wymuszonej przy monitorze ekranowym do 4 godz. dziennie,
narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax i skaner
praca na I piętrze, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie nadzoru nad utrzymaniem w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego PSP
 • organizowanie , wykonywanie i dokumentowanie wymaganych prac konserwacyjnych, badań technicznych pojazdu i sprzętu będącego na stanie KP PSP Brzeg
 • rozliczenie zużycia paliwa przez pojazdy, sprzęt pływający i sprzęt silnikowy
 • realizacja zadań w zakresie dodatkowych ubezpieczeń taboru samochodowego
 • planowanie i realizacja zakupów w zakresie sprzętu, paliw, części i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjionowania komendy
 • realizacja zadań w zakresie wydawania upowarznień do prowadzenia pojazdów słuzbowych
 • prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencji nieodpłatnego uzyczenia pojazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne lub ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi kompuera program MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • dokładność, skrupulatność, rzetelność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Swiadectwa szkolne
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o odbytym stażu
 • referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
w miesiącach poprzedzających datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 1.500,00 zł. brutto
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 77 424 05 74

Specjalista

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna