Specjalista
Wołomin
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół Administracyjno - Gospodarczy

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie urzędu, oraz praca w terenie
- Praca przy oświetleniu mieszanym
- Wymuszona pozycja ciała w związku z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej
- Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy
- Bariery architektoniczne; brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- Brak oznaczeń dla niewidomych
- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracy niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- Praca fizyczna związana z przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przydzielonych środków transportu
 • prowadzenie i rozliczanie książek kontroli pracy pojazdów służbowych, sporządzanie zestawień zakupu paliwa na podstawie kart FLOTA
 • sporządzanie sprawozdań z użycia materiałów MPiS
 • koordynacja i przygotowanie dokumentów w zakresie przyznawania uprawnień Policjantom i Pracownikom jednostki do korzystania z pojazdów służbowych
 • planowanie i kierowanie pojazdów służbowych na przeglądy okresowe i naprawy
 • prowadzenie postępowań szkodowych dotyczących szkód transportowych i w innym mieniu służbowym
 • bieżąca współpraca z Wydziałem Transportu KSP w zakresie realizowanych zadań
 • opracowywanie analiz, zestawień statystycznych w zakresie swego działania w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji do jednostki nadrzędnej
 • bieżąca kontrola stanu wyposażenia pojazdów służbowych
 • bieżące pobieranie materiałów eksploatacyjnych, ich przenoszenie i dystrybucja
 • prowadzenie na bieżąco książek rozchodów materiałów eksploatacyjnych oraz ewidencji przychodowo - rozchodowej
 • dokonywanie okresowych kontroli w zakresie przydzielonego Policjantom i Pracownikom sprzętu oraz jego zgodności ze stanem faktycznym
 • prowadzenie ewidencji sprzętu warsztatowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej w zakresie praw i uprawnień członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość Zarządzenia nr 7 KGP z dnia 26 maja 2000r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji
 • znajomość Decyzji nr 14 KSP z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie nadawania uprawnień Policjantom i Pracownikom KSP oraz podległych jednostek do kierowania służbowym sprzętem transportowym
 • znajomość Decyzji nr 63 KSP z dnia 5 lutego 2018r w sprawie gospodarki sprzętem transportowym w KSP w Warszawie i jednostkach podległych
 • umiejętność współpracy oraz organizacji pracy własnej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
  Wydział Ogólny
  ul. Wileńska 43a
  05-200 Wołomin
  z dopiskiem "oferta pracy specjalista ZAG"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert
-sprawdzian wiedzy merytorycznej
- rozmowa kwalifikacyjna

Specjalista

Wołomin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna