Specjalista
Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ewidencji majątku i spraw organizacyjno - gospodarczych
w Wydziale Organizacyjnym

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa polegająca głównie na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych.
- Praca przy monitorze ekranowym.
- Prowadzenie samochodu, wyjazdy w teren.
- Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.
- Stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.
Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych ( prowadzenie ewidencji, aktualizacji, rejestracji środków trwałych i wyposażenia), uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym, sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • Przygotowanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi;
 • Prowadzenie samochodów służbowych oraz obsługa floty transportowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie ( rejestracja pojazdów, przeglądy techniczne, rozliczanie szkód komunikacyjnych itp.);
 • Rozliczanie i opisywanie dokumentów księgowych dotyczących zakupów towarów i usług;
 • Gospodarka materiałowa w tym ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowiska pracy, sprawowanie technicznego nadzoru w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji sprzętu;
 • Gospodarowanie pomieszczeniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie ( zlecanie napraw i remontów);
 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań środowiskowych, gromadzeniem i nadzorowaniem dokumentacji środowiskowej;
 • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku Regionalnej Dyrekcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego lub 2 lata doświadczenia zawodowego w w pracy w administracji publicznej.
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, ustawy o rachunkowości,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność i terminowość,
 • organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • skuteczna komunikacja,
 • systematyczność, dokładność,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomia lub administracja publiczna
 • umiejętność obsługi programów dotyczących ewidencji majątku,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy/ doświadczenia zawodowego (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wymaganym obszarze),
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, Sekretariat pok.912 piętro IX.
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie – ogłoszenie nr 46134

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy pierwszą umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy).

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie http://bip.krakow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń), jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami/kandydatkami, którzy spełniają warunki formalne.
Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom/kandydatkom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz kandydatów/kandydatek niespełniających wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 81 40.

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna