Specjalista
Wrocław
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz informacji o środowisku
w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na II piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie objętym ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie objętym ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • przygotowywanie projektów harmonogramów zadań w zakresie zanieczyszczeń historycznych oraz bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku wraz z ich aktualizacją,
 • prowadzenie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku w zakresie wpisu, aktualizacji i uzupełniania danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geologii, hydrogeologii, chemii, geografii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony powierzchni ziemi lub remediacji lub udostępnienia informacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopię lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  50-333 Wrocław
  Al. Jana Matejki 6
  lub składać w sekretariacie (II piętro)

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.1.2019”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą informowani e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). W tym celu w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończonym naborze złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 747-93-21.

Specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna