Sekretarz kierownika jednostki
Mińsk Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Sekretarz kierownika jednostki do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
Zespół Prezydialny Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy,
stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta,
praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, organizowanie narad, odpraw służbowych oraz spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo komendy;
 • Prowadzenie rejestru wydanych aktów prawnych, segregowanie i przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapoznawanie policjantów i pracowników z aktami prawnymi, udostępnianie i aktualizowanie oraz przekazywanie nieaktualnych do składnicy akt;
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poczty zwykłej, poleconej i poczty specjalnej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, jak również zbiorczej ewidencji elektronicznej nadanych przesyłek z terenu działania KPP;
 • Prowadzenie rejestru teczek dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych;
 • Składanie zapotrzebowania oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji;
 • Obsługa poczty elektronicznej;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętnośc planowania i bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielnie i w zespole,
 • odporność na stres, asertywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • wykształcenie: wyższe w administracji publicznej;
<br>
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o "Procedurę naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim", która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chrionioną.
Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika - na okres około 6 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespól Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36

Sekretarz kierownika jednostki

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna