Samodzielny referent
Katowice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent do spraw zadań związanych z prowadzeniem gospodarki materiałowej oraz zabezpieczenia logistycznego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach.
Komenda

Warunki pracy

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko
z monitorem ekranowym spełniające wymogi BHP. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań – wysiłek fizyczny.
• Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wejście do budynku po schodach bez podjazdu, możliwość wjazdu windą zewnętrzną, budynek 3 piętrowy, wyposażony w windę osobową, brak podjazdów łączących półpiętra, możliwości skorzystania z windy. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na wysokim parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie rzeczowo finansowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień pod względem materiałowo finansowym;
 • Zaopatrywanie oraz prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego;
 • Prowadzenie ewidencji rozliczeń świadczeń finansowych;
 • Wykonywanie prac ewidencyjnych w zakresie rozliczeń podróży służbowych;
 • Rozpatrywanie i analiza zapotrzebowań na druki oraz gospodarowanie nimi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z gospodarką finansową i materiałową;
<br>
<br>
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE” lub wyższe, albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 Poz. 412 jt.)
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu
 • Kopie dyplomów i świadectw ukończonych kursów i szkoleń potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
  ul. Francuska 30,
  40-028 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w trybie zastępstwa usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych:” Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej” oraz wskazać numer ogłoszenia. w terminie 5 dni od daty opublikowania ogłoszenia to jest do dnia 12.03.2019r. na adres Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Katowicach ul. Francuska 30, 40-028 Katowice. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy wymagany dokument i oświadczenie musi zawierać własnoręczny podpis osoby aplikującej. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach obejmujących w części pierwszej egzamin pisemny, w części drugiej rozmowę. O fakcie zakwalifikowania, kandydat zostanie poinformowany w sposób wskazany przez siebie
w ofercie.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Procedurę naboru realizować będzie powołana Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień Komisja rekrutacyjna, którą przeprowadzi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Samodzielny referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna