Samodzielny referent
Sulęcin
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent do spraw orzecznictwa
w Wieloosobowym Stanowisku ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

Warunki pracy

1. wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. zagrożenie korupcją,
3. praca przy komputerze,
4. bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym;
 • przygotowywanie korespondencji do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy;
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w celu zaakceptowania i podpisania przez osoby do tego upoważnione,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zabezpieczenia majątku na poczet przyszłych zobowiązań wynikających z ustaleń organu podatkowego;
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawnienia i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych;
 • wnioskowanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w celu realizacji zobowiązań podatkowych wynikających z ustaleń organu podatkowego;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od spadków i darowizn w celu potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego wynikającego z prowadzonych przez organ podatkowy ewidencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • 2. znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz w zakresie podatków: podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od osób duchownych, zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy z zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  kancelaria - ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra, pokój nr 3
  Z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY NR 43168

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, numer ogłoszenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać po nr tel. 660557174"

Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Samodzielny referent

Sulęcin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna