Samodzielny referent
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent do spraw logistycznych
Komenda

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa
i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu jak i poza jego siedzibą, np. pobieranie materiałów, dostarczanie dokumentów rozliczeniowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie oraz realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego WKU, a w tym: prowadzenie obowiązującej dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej i materiałowej oraz sprawozdawczej, we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwym przechowywaniu środków materiałowych i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu WKU, utrzymanie nieruchomości i gospodarowania sprzętem kwaterunkowym
 • Opracowywanie i zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego propozycji do planu zakupów i planu rzeczowo-finansowego za WKU, prowadzenie analizy wykorzystania środków przedzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji WKU
 • Nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budynku oraz terenu WKU z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z normami należności i przydzielonymi przez oddział gospodarczy, współzapewnieniu osobom przebywającym w budynkach bezpieczeństwa oraz możliwości ewakuacji
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia, planowanie i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód i strat w mieniu wojskowym oraz zapewnienie ich likwidacji, nadzorowanie zgodności stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym oraz ewidencją główną
 • Kontrola utrzymania porządku w rejonach wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzorowanie wykonania zadań stawianych firmie świadczącej usługi utrzymania porządku
 • Rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrotu kosztów podróży, zwrotu kosztów codziennych dojazdów żołnierzom zawodowym z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
 • Za pośrednictwem komórki wewnętrznej Wojskowego Oddziału Gospodarczego realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie organizacji gromadzenia, przechowywania i przekazywania odpadów
 • Prowadzenie gospodarki sprzętu służby OPBMR oraz zabezpieczenie żołnierzom zawodowym i pracownikom wojska WKU odpowiedniego wyposażenia w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie nie wymagany
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 742 j.t.);
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat.B
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe nie wymagane
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44 – 121 GLIWICE

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1. Zatrudnienie na stanowisku Samodzielnego Referenta, umowa na czas określony
(12 miesięcy).
2. Proponowane wynagrodzenie: ok. 3068,45 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
3. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia
jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
7. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652,
od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14.
Samodzielny referent
Gliwice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna