Samodzielny księgowy
Kielce
Urząd Statystyczny w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej
w Wydziale Ekonomicznym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne od strony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretacja dowodów księgowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej;
 • Sporządzanie analiz prawidłowości realizacji dochodów budżetowych;
 • Prowadzenie ewidencji i uzgadnianie stanów magazynowych z zakresu gospodarki magazynowej;
 • Rozliczanie grantów oraz programów finansowych ze środków unijnych;
 • Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej dowodow księgowych;
 • Prowadzenie ewidencji i uzgadnianie stanow środków trwałych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, gospodarki magazynowej i środków trwałych
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Rzetelnośc, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca i komunikacja interpersonalna oraz pisemna
 • Wykorzystanie wiedzy, doskonalenie zawodowe oraz poszukiwanie informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne;
 • Praca w obszarze rachunkowości budżetowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Kielcach
  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
  25-369 Kielce
  pokój nr 22 lub 23 z dopiskiem "Oferta 8/2019"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
CV, List Motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia winny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać podpis kandydata.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2660 zł + dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(41) 2499614 lub (41)2499615.

Samodzielny księgowy

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna