Praca Samodzielny księgowy

Dodano: 29.07.2021
Samodzielny księgowy
Katowice
Urząd Statystyczny w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej
w Wydziale Ekonomicznym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Wyjazdy służbowe - szkolenia, spotkania / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Praca w budynku czterokondygnacyjnym - bez windy / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nalicza wynagrodzenie osobowe, sporządza listy płac, dokonuje wypłaty wynagrodzeń
 • Rozlicza umowy cywilnoprawne
 • Nalicza składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty PPK
 • Nalicza nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty
 • Wystawia zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych i dotyczących stosunku prac
 • Oblicza zasiłki z tytułu choroby, macierzyństwa i innych wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 • Obsługuje program PŁATNIK – prawidłowe i terminowe wysyłanie do ZUS w wersji elektronicznej dokumentów rozliczeniowych
 • Przygotowuje przelewy bankowe
 • Dekretuje dowody księgowe i prowadzi ewidencję księgową w systemie SOFTUS
 • Dokonuje analizy prawidłowości i realności zapisów księgowych, obrotów i sald kont księgowych
 • Dokonuje analizy i monitoruje prawidłowości realizacji poniesionych kosztów i wykonania wydatków budżetowych
 • Wstępnie przygotowuje dane sprawozdawcze
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych
 • Obsługuje bankowe systemy informatyczne oraz system TREZOR, BGK zlecenia, ePUAP
 • Dokonuje kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w księgowości, wydziałach finansowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • Znajomość następujących aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Poszukiwanie informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Myślenie analityczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Owocowa 3
  40-158 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. 

Samodzielny księgowy
Katowice
Służba Cywilna