Referent prawny
Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
PINB Cieszyn

Warunki pracy

Praca biurowa, oraz kontrole i inspekcje w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań na podstawie ustaw m. in.: Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.), o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1429 )
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron,
 • rozpatrywanie wniosków i skarg,
 • obsługa prawna inspektoratu,
 • udział w czynnościach kontrolnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego nipełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: ( 33) 4777441. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Referent prawny

Cieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna