Referent prawny
Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw prawnych
Dział Prawno-Organizacyjny

Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu
kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu
praca biurowa przy komputerze pow. 4 godzin
stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem
budynek w którym znajduje się Inspektorat dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
pomieszczenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć ( decyzji, postanowień, opinii, pism) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów.
 • Obsługa prawna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze
 • znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym działalności Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności w zakresie dotyczącym działalności Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność sporządzania projektów decyzji/postanowień administracyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa
  z dopiskiem *oferta pracy-Referent prawny-w kopercie zamkniętej*

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
b) test wiedzy
c) rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.

Referent prawny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna