Referent prawny
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
w Wydziale do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Warunki pracy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na I,II,III piętrze budynku CARITAS. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, fax, telefon. Większość czasu pracy w siedzibie Urzędu, jednakże w przypadku prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumentów również w miejscach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • sporządzanie wystąpień do przedsiębiorców lub konsumentów w celu polubownego rozwiązania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań liczbowych i opisowych z działalności Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, admninistracyjne
 • Umiejętności analityczne, precyzowania poglądów
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność obsługi komputera na poziomie zawansowanym(pakiet MS Office)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.) w zakresie: Księga trzecia. Zobowiązania art. 535-581, art.627-646
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.)
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w administracji,
 • orientacja w bieżącej problematyce konsumenckiej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  40-951 Katowice
  ul. Brata Alberta 4
  Sekretariat I piętro
  ( z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy- referent prawny w Wydziale do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich ")

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 3100 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane .
Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu
www. katowice.wiih.gov.pl
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)3568100 ww.135 lub (32)3568100 wew.120

Referent prawny

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna