Referent prawny
Myszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw orzecznictwa i obsługi prawnej
Stanowisko ds. orzecznictwa i obsługi prawnej

Warunki pracy

Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie akt, obsługa kancelaryjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
  ul. K. Pułaskiego 6
  42 - 300 Myszków
  z dopiskiem na kopercie "Nabór - referent prawny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie złożone dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 315 91 85.

Referent prawny

Myszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna