Referent prawny
Koszalin
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw prawnych
w Delegaturze w Koszalinie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- pomieszczenia WIIH w Koszalinie znajdują się na II piętrze w budynku,
- w budynku znajduje się winda, urządzenia higieniczno–sanitarne na każdej kondygnacji, podjazd, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje materiały kontrolne w celu kontroli wewnętrznej legalności i rzetelności działania Inspekcji w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym
 • sporządza i opracowuje projekty wydawanych w Delegaturze Inspekcji decyzji i postanowień w celu zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego
 • interpretuje przepisy prawne, wydaje opinie prawne, udziela porad i informacji pracownikom kontrolnym oraz przeprowadza ich szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych przez Inspekcję postępowań
 • sporządza w ramach postępowania w sprawach o wykroczenia wnioski o ukaranie do sądu i uczestniczy w takich sprawach przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w celu realizacji prowadzonego postępowania
 • sporządza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu poinformowania organów ścigania o zaistniałych czynach przestępnych
 • udziela porad i informacji bezpośrednio i telefonicznie konsumentom oraz przedsiębiorcom w zakresie prawa konsumenckiego i przepisów obrotu gospodarczego w zakresie kompetencji Inspekcji Handlowej w celu upowszechniania znajomości obowiązujących przepisów
 • ewidencjonuje nałożone mandaty karne, skierowane wnioski o ukaranie i zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wydane decyzje administracyjne w celu zapewnienia informacji w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność właściwej argumentacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Uprawnienie dostępu do informacji niejawnych,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
  sekretariat, pok. 1
  Ul. Wielkopolska 45, 70-450 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.093,94 zł.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Selekcja ofert,
2. Test wiedzy,
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatki/kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są komisyjnie niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 9 lub 1 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są komisyjnie niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresatki/adresata odesłane lub odebrane przed upływem w/w terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914331281 lub 914225239.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent prawny

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna