Referent prawny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
- Stanowisko Samodzielne

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie województwa opolskiego, prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 m.
Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze.
Poruszanie się po terenie województwa opolskiego – samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień z obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania WIORiN Opole.
 • Sporządzanie standardowych pism dla Wojewódzkiego Inspektora.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji administracyjnych, zaświadczeń.
 • Nadzór nad poprawnością zapisów w nowych oraz obowiązujących aktach prawa wewnętrznego, stosowanych w WIORiN Opole.
 • Wspomaganie pracowników innych komórek organizacyjnych w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe.
 • Monitoring zmian w przepisach prawnych i bieżące informowanie o tym pracowników WIORiN Opole.
 • Popularyzacja prawa wśród personelu WIORiN Opole.
 • Prowadzenie szkoleń z obowiązujących przepisów prawa w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników WIORiN Opole.
 • Pomoc w opracowywaniu testów sprawdzających wiedzę wykorzystywanych w procesie naboru na wolne stanowiska pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Kompleksowa znajomość przepisów prawa stosowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego (część ogólna), Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa oraz środków ochrony roślin),
 • Umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych,
 • Umiejętność pisania opinii i redagowania pism urzędowych,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Odporność na stres,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategirii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną

Referent prawny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna