Referent prawny
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
w Wydziale do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Warunki pracy

Praca na I piętrze, bez windy. Obsługa komputera. Praca w terenie, obsługa klientów zewnętrznych, stres związany z obsługą klientów trudnych lub prowadzeniem procedur mediacji lub koncyliacji u przedsiębiorcy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie poradnictwa dla konsumentów i przedsiębiorców;
 • prowadzenie postępowań w ramach procedur pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • pełnienie funkcji sekretarza Stałego Sądu Polubownego i prowadzenie spraw związanych z pełnioną funkcją.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • znajomość przepisów Ustawy z 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej;
 • znajomość przepisów prawa konsumenckiego a szczególnie ustawy z 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresogennych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, empatia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  50-059 Wrocław
  ul. Ofiar Oświęcimskich 15a

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone datą.
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2.840 zł. + dodatek za wysługę lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.

Referent prawny

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna