Referent prawny
Tarnów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw prawnych
brak

Warunki pracy

budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, V piętro, winda, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, praca przy komputerze, udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu tarnowskiego, praca z urządzeniami pomiarowymi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z decyzji lub postanowienia Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących legalności oraz prawidłowości procesu budowlanego.
 • Przygotowywanie opini prawnych w sprawach zleconych przez Powiatowego Inspektora w celu przedstawienia aspektów prawnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Przeprowadzanie oględzin oraz udział w kontrolach prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Przygotowywanie pism i wyjaśnień w celu przekazania ich do prokuratury i sądu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Bardzo dobra znajomość przepisów całego systemu prawa w szczególności postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji i prawa budowlanego.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną drogą e- mail lub telefonicznie powiadomieni o terminie i formie jego przeprowadzenia.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Referent prawny

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna